Πρόταση νόμου της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για τη ρύθμιση δανείων και την ελάφρυνση δανειοληπτών - 19/03/12

Πρόταση νόμου για τη ρύθμιση δανείων με στόχο την ανακούφιση και την ελάφρυνση των δανειοληπτών κατέθεσε στη Βουλή η «Κοινωνική Συμφωνία», την οποία συνυπογράφουν η πρόεδρος του κόμματος Λούκα Κατσέλη, ο πρόεδρος της Κ.Ο. Χάρης Καστανίδης, και οι βουλευτές Μαρία Κυριακοπούλου, Α. Τριανταφυλλόπουλος, Π. Δημητρουλόπουλος, Γ. Κασσάρας, Λ. Μίχος και Κυριακή Τεκτονίδου. Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία του νεοσύστατου κόμματος, η οποία προτείνει τις εξής ρυθμίσεις:
• «Κουρεύονται» όλα τα καταναλωτικά, επαγγελματικά και στεγαστικά δάνεια των φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιριών 30%, αν το σταθερό ετήσιο εισόδημά τους μειώθηκε κατά 20% από τότε που υπεγράφη η δανειακή σύμβαση.
• Οι άνεργοι επιπλέον μπορούν να ζητήσουν την αναστολή εξυπηρέτησης του δανείου τους για 2 χρόνια.
• Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των παραπάνω οφειλετών μέχρι 31.12.2018, ενώ παρατείνεται η αναστολή πλειστηριασμών μέχρι 31.12.2015 για απαιτήσεις μέχρι ποσού 300.000 ευρώ.
Το κείμενο της Πρότασης Νόμου έχει ως εξής:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
«Ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών»
Άρθρο 1
Στον νόμο 3689/2010 προστίθεται άρθρο 3Α που έχει ως εξής:
Άρθρο 3Α: Περιορισμός δανειακών υποχρεώσεων
«1. Φυσικά πρόσωπα ή προσωπικές εταιρείες, οι οποίες απασχολούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μέχρι δύο άτομα πέρα από τους εταίρους, τα οποία οφείλουν σε οποιαδήποτε Τράπεζα καταναλωτικά, επαγγελματικά ή στεγαστικά δάνεια, μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της οφειλής τους, εφόσον το καθαρό ετήσιο εισόδημά τους έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% από τότε που υπέγραψαν την δανειακή τους σύμβαση.
2. Φυσικά πρόσωπα τα οποία απελύθησαν από την εργασία τους, και παραμένουν άνεργοι κατά την δημοσίευση του παρόντος μπορούν να ζητήσουν κατά την διαδικασία της επόμενης παραγράφου την αναστολή εξυπηρέτησης καταναλωτικού επαγγελματικού στεγαστικού δανείου και οφειλών από πιστωτικές κάρτες για περίοδο δύο ετών, χωρίς η οφειλή τους να επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας ή άλλες προσαυξήσεις.
3.Η αίτηση για την ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων, υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο του τόπου διαμονής τους, συνοδευόμενη (α) από τα εκκαθαριστικά της εφορίας του χρόνου σύναψης της δανειακής σύμβασης και του χρόνου που προηγείται εκείνου της υποβολής της αίτησης, (β) από την δανειακή σύμβαση, από την οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος υπογραφής, οι μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής και ο χρόνος της αποπληρωμής και (γ) για τους ανέργους η έγγραφη καταγγελία της σύμβασής τους.
4.Το δικαστήριο, εφόσον διαπιστώσει ότι το καθαρό εισόδημα του προσώπου της παραγράφου 1 (και της/του συζύγου του, εφόσον είναι έγγαμος) από πάσης φύσεως πηγές έχει μειωθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%, αποφασίζει την μείωση του πραγματικού οφειλόμενου ποσού έως ποσοστού 30% και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του εναπομένοντος συνολικού οφειλόμενου ποσού, κατά τρόπο τέτοιο ώστε το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων να μην υπερβαίνει το 30% του ύψους των συνολικών μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη. Το δικαστήριο λαμβάνει την απόφασή του αφού εξετάσει ενδελεχώς την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και της συζύγου του, τη διάγνωση πρόσκαιρης ή μόνιμης αδυναμίας καταβολής οφειλών, καθώς και ενδεχόμενες μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη και της συζύγου του στο μέλλον και μέχρι την οριστική εξόφληση της οφειλής. Εφόσον ο οφειλέτης διαπιστωθεί ότι είναι άνεργος αναστέλλεται η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες για περίοδο δύο ετών από την επίδοση της απόφασης.
5. Η απόφαση του ειρηνοδικείου είναι δεσμευτική για την Τράπεζα από την έκδοσή της. Οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 εφαρμόζονται αναλόγως.
Άρθρο 2
Το άρθρο 19 παρ. 1 του νόμου 3689/2010 τροποποιείται ως εξής:
«1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και "μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018" απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των οφειλετών στους οποίους αναφέρεται ο παρών νόμος ως και κάθε άλλη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον τους. Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας ως και για τα νομικά πρόσωπα της §1».
Άρθρο 3
Αναστέλλονται έως την 31η-12-2015 οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. 
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.