Ερώτηση της Μ. Κυριακοπούλου για την Αχαϊκή Τράπεζα προς τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - 23/03/2012

Σύμφωνα με την από 19.03.2012 ανακοίνωση της Τραπέζης της Ελλάδος, ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας για τρεις συνεταιριστικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η Αχαϊκή Συν.Π.Ε. Με βάση την ίδια ανακοίνωση, οι τράπεζες τίθενται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ενώ επισημαίνεται ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αδυναμιών των εν λόγω τραπεζών, δεν κατέστη δυνατή η λήψη μέτρων που θα αποκαθιστούσαν τη βιωσιμότητά τους.
 
Επειδή στην ανακοίνωση της Τραπέζης της Ελλάδος δεν υπάρχει αναφορά για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι τρεις συνεταιριστικές τράπεζες μεταξύ των οποίων και η Αχαϊκή Συν.Π.Ε.,
 
επειδή δεν γίνεται αναλυτική αναφορά στις δράσεις εποπτείας που είχε αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος για τις εν λόγω τράπεζες και για το τι απέδωσαν,
 
επειδή ο θεσμός της συνεταιριστικής τράπεζας αποτελεί σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας ειδικά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 
Ερωτάται ο Υπουργός:
1.      Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες είχε προβεί η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, για την Αχαϊκή Συν.Π.Ε. και τι απέδωσαν οι ενέργειες αυτές;
2.      Ποιες συγκεκριμένες αδυναμίες παρουσίαζε η Αχαϊκή Συν.Π.Ε. και πώς διαγνώσθηκε ότι δεν μπορεί πλέον να αποκατασταθεί η βιωσιμότητά της;
3.      Προτάθηκε στην Αχαϊκή Συν.Π.Ε. σχέδιο εξυγίανσης και ανάκτησης της βιωσιμότητάς της, και αν ναι, τι αποτέλεσμα είχε;
4.      Με ποιον τρόπο, δεδομένης της ανάκλησης λειτουργίας της Αχαϊκής Συν.Π.Ε., θα αντιμετωπισθούν ζητήματα σχετικά με το ενεργητικό της τράπεζας, τις καταθέσεις, τα δάνεια, τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς και το προσωπικό που μέχρι σήμερα απασχολούσε;