Ερώτηση σχετικά με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στους επιτηρητές των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ - 19/03/12

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α/25081/ΦΕΚ1720τ.Β/08-12-2005 και τον ν. 3879/2010 ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) - πρώην ΕΟΠΠ και ΟΕΕΚ, έχει αναλάβει την πιστοποίηση Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, καθώς και την εποπτεία των εξετάσεων που διενεργούν.
 Ορίζεται μάλιστα ότι για το αδιάβλητο των εξετάσεων, εκτός από τον επιτηρητή που ορίζεται από τον Φορέα Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής, σε κάθε αίθουσα εξέτασης παρίσταται και επιτηρητής οριζόμενος από τον ΕΟΠΠΕΠ κάθε φορά που πραγματοποιούνται εξετάσεις πιστοποίησης.
Οι παραπάνω επιτηρητές, όπως καταγγέλλεται, έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια να εισπράξουν αμοιβή από τους φορείς για επιτηρήσεις που τους ανατέθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ, παρόλο που τα χρήματα αυτά έχουν προεισπραχθεί από τους κατά τόπους συνεργάτες των φορέων, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εξεταζομένων στην εξέταση.
Ως αποτέλεσμα, πολλοί επιτηρητές αρνούνται πλέον να διενεργούν επιτηρήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διαβλητότητα των εξετάσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
Αληθεύουν οι καταγγελίες των επιτηρητών;
Αν ναι, ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε, προκειμένου να εισπράξουν οι επιτηρητές τα δεδουλευμένα τους;
Πώς θα διασφαλίσετε την εφαρμογή του νόμου (και της σχετικής ΚΥΑ) που επιτάσσει για λόγους διαφάνειας την παρουσία επιτηρητή από τον ΕΟΠΠΕΠ στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσεων χειρισμού Η/Υ;